Vraag en antwoord

Door Jamie Schemkes en Marlies Vording

In gesprekken met de bewoners van De Kooi kwamen een aantal thema’s duidelijk naar voren. Terugkerende thema’s, die duidelijk spelen in de hele buurt en die de gemoederen bezig houden. Denk aan afval op de straten, het nieuwe parkeerbeleid, achterstallig onderhoud aan de woningen, maar vooral onzekerheid over de toekomst van de huizen in De Kooi, en de mogelijke consequenties daarvan voor de bewoners. Wij vroegen de gemeente Leiden en woningbouwvereniging De Sleutels om opheldering en hun kant van het verhaal.

 

De gemeente Leiden

 

1. In de Kooi hebben mensen het idee dat ze door de gemeente in de steek worden gelaten. In hoeverre bent u bekend met dat probleem en welke maatregelen zijn/worden er getroffen om dat gevoel te verminderen? Woordvoerder van de gemeente Leiden Lonneke van den Arend: “Dat mensen zich in de steek gelaten voelen is bij ons niet bekend. Juist vanuit het principe ‘werken vanuit de stad’ is er veel aandacht voor de wijk.”

2. Er wordt in De Kooi onderling veel geklaagd over de locaties van de parkeermeters. Liggen er al plannen op tafel om dat probleem op te lossen? Van den Arend: “Bij de gemeente zijn diverse klachten en verzoeken binnen gekomen over de locaties en het aantal parkeerautomaten, echter weinig vanuit De Kooi. Bij het bepalen van de locaties is rekening gehouden met de loopafstand tot de parkeerautomaat (maximaal 250 meter) en zoveel mogelijk met drukbezochte locaties. De locaties zijn ook besproken met vertegenwoordigers van bewoners en ondernemers in de Klankbordgroep Parkeren. Bewoners hebben veelal een parkeervergunning en voor hun bezoek ook een vergunning of bezoekerskraskaarten.”

3. Worden er al maatregelen getroffen om het afval op straat te verminderen? Zo ja, welke? Van den Arend: “In De Kooi zijn in de afgelopen weken extra bovengrondse containers geplaatst om te voorkomen dat huisvuil naast containers wordt gezet. Ook legen we de containers extra en rijden we op maandag tot en met vrijdag dagelijks langs de containers in de wijk om afval naast de containers te verwijderen.”
  Woningbouwvereniging De Sleutels

 

1.  De bewoners van de Kooi geven aan zich niet serieus genomen te voelen. Ze stellen dat er de afgelopen jaren vanuit de Sleutels en de gemeente veel onduidelijkheid is geweest over het al dan niet slopen van woningen in de Kooi, terwijl de bewoners zelf aangeven duidelijk te zijn geweest over het feit dat zij willen blijven. Herkennen jullie je in dit verhaal en hoe groot is de rol van de Sleutels überhaupt geweest in dit verhaal? Nicole de Vrij, projectleider Oude Kooi van de Sleutels: “Er is een akkoord gesloten met de bewoners voor aanpak van de gehele wijk. Voor de woningen in de centrale blokken was een renovatie afgesproken. Bewoners moesten hiervoor uit hun woning, en kregen de mogelijkheid van terugkeer. Dit akkoord heeft de Sleutels in juni opengebroken. We begrijpen heel goed dat de bewoners hierdoor onzeker zijn geworden over de toekomst van hun woning. Er waren echter hele goede redenen voor ons om te gaan voor sloop en nieuwbouw: het levert een besparing op van € 6 miljoen (maatschappelijk geld, dat in andere woningen kunnen geïnvesteerd gaat worden). Bewoners krijgen er veel betere woningen voor terug, tegen lagere huren dan bij gerenoveerde woningen. Overigens geldt zowel voor renovatie als nieuwbouw dat bewoners hun woning geruime tijd moeten verlaten, en in beide gevallen geldt de mogelijkheid tot terugkeer.’’
2. De bewoners van de Kooi geven aan zich zorgen te maken over mogelijke stijgende huurprijzen van hun woningen, zowel in het geval van sloop en dat er verhuisd moet worden naar nieuwe (duurdere) panden, als in het geval dat de Kooi monumentaal zou worden. In hoeverre zijn die zorgen terecht? De Vrij: “Die zorgen zijn terecht. In zowel de nieuwbouw als de renovatie geldt voor de meeste bewoners een stijging in de huurprijs. Hiertegenover staat echter een hogere kwaliteit van de woning en lagere stookkosten vanwege de betere isolatie. Een gerenoveerde huurwoning heeft, omdat renovatie duurder is, een hogere huurprijs dan een nieuwbouw huurwoning. Als de Kooi de monumentale status krijgt, kunnen wij niets anders dan opnieuw naar de plannen kijken en de onderdelen van de woningen die monumentaal zijn behouden.”

3. Sommige bewoners van de Kooi geven aan verontwaardigd te zijn, omdat er de afgelopen 35 jaar door de Sleutels nauwelijks tot geen onderhoud aan de huizen zou zijn gepleegd, en dat veel huizen in de Kooi daarom onbewoonbaar en onveilig zijn verklaard. Kunnen jullie je vinden in deze verklaring? De Vrij: “Er is in de afgelopen 35 jaar wel degelijk onderhoud gepleegd. In de afgelopen jaren hebben we alleen geen groot onderhoud meer gedaan, omdat een grootschalige aanpak gepland stond. En dan is het zonde om geld uit te geven aan ingrepen die bij de grootschalige ingreep weer ongedaan gemaakt worden. Overigens, als bewoners ons bellen omdat er iets kapot is of niet werkt, komen wij gewoon langs om dit te maken.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten